100 évvel ezelőtt született Fogarassy László

100 évvel ezelőtt, 1920. január 1-én született Pozsonyban Fogarassy László történész, jogász, könyvtáros.

Pozsonyban, a ma már nem létező Hal tér 12. szám alatti házban élt, amely a reformkor éveiben Széchenyi Istvánnak lakóhelyéül és szállásául szolgált. Családjában magyarul, szlovákul és németül is megtanult. A középiskola után a a Komenský Egyetemen jogot és államtudományt hallgatott, jogi doktorátusa után rendelkezett a tudományos kutatás egyik fontos előfeltételével: a sokoldalú nyelvtudással. Pénzügyi tisztviselőként dolgozott, majd harminc éves korától 1952–1980 között a pozsonyi Gumon gyár könyvtárosa volt. Első történeti cikkét még diákkorában írta. A pozsonyi egyetemi évek után kezdett érdeklődni az első világháború utáni korszak történelme iránt. Választott témája alig négy évet ölel fel: az I, világháborús katonai összeomlás, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, a Nyugat-Magyarországi változások és a Horthy-korszak első éveinek történetét. A korszak kutatása körülményes volt 1945 után is, a levéltári forrásokhoz még a történészek sem jutottak mindig hozzá. Fogarassy az MTA Történettudományi Intézet és a Magyar Történelmi Társulat 1959. évi pályázatán először nyert díjat. Az akkori kutatómunka nehézségeire rávilágít, hogy még útlevéllel sem rendelkezett és a magyar főkonzulátus soron kívüli vízum-intézkedésével jutott el Budapestre az ünnepélyes díjkiosztásra. Ezután sorra jelennek meg feldolgozásai, pályázatokra készített munkái. Fogarassy nemcsak a levéltári aktákat kutatta, hanem megismerkedett számos történelmi személyiséggel, a korszak még élő tanúival is. Személyesen kereste fel Balogh Edgárt, P. Ábrahám Dezsőt, leveleket váltott Károlyi Mihálynéval, Lukács Györggyel, és a már elhunyt főszereplők leszármazottaival, köztük Maderspach Viktor leányával stb. Az 1950-es évek végén Csatkai Endrével folytatott tudományos levelezés révén került először kapcsolatba Sopron városával és a Soproni Szemlével. A Nyugat-Magyarországi kérdésről akkor már negyed évszázada nem esett szó a hazai szakirodalomban. A Vasi Szemlében jelent meg Fogarassynak 1961-ben az első közleménye a Nyugat-Magyarországi harcokról. Sopronban csak tíz évvel később, 1971-ben kapott közlési lehetőséget hosszabb cikkre, „Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába” címmel. Az első közlést követően már évente jelentek meg tanulmányai, a soproni népszavazásról, az osztrák-magyar határkérdés történetéről, az események szereplőiről. Munkásságának hivatalos elismerése sokáig késett, majd a csehszlovákiai Nemzeti Történeti Társaság 1971-ben meghívta tagjai sorába. A Hadtörténeti Intézetben, 1990. május 7-én volt kandidátusi értekezésének vitája „A magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása” címmel. (Könyvalakban is megjelent: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása, Budapest, Akadémia Kiadó, 1988, 86 I.) A magyarországi történész körökben főleg a hadtörténészi tevékenységét értékelték, s a 70-es és 80-as években kiadott tízkötetes akadémia magyar történeti szintézis 8. kötetében több helyen fontos forrásmunkákként hivatkoztak a tanácsköztársaság hadi eseményeit és a trianoni szerződés utáni határvitákat feldolgozó tanulmányaira. A szlovákiai magyarság számára főleg a két háború közti időszakról készített művelődéstörténeti tanulmányai értékesek. 64 történelmi dolgozatán, 8 forrásközlésén, 22 egyéb közleményén kívül 115 történeti glosszát, recenziót, könyvismertetést közölt, melynek nagy része csehszlovák és magyar, kisebb része osztrák és román szakfolyóiratokban jelent meg.

1990. augusztus 28-án Pro Urbe Sopron kitüntetést kapott a városházán. Dr. Fogarassy László történész 1994. szeptember 3-án hunyt el. Utolsó útjára szeptember 9-én kísérték a pozsonyi temetőben.

Irodalom:

Molnár László: Fogarassy László (1920-1994) In: Soproni szemle 1995. (49. évf.) 3. sz. p. 278-282.

Turczel Lajos: Fogarassy László köszöntése In: Irodalmi Szemle, 1975. 1. sz. p. 90. Online elérhetősége: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/IrodalmiSzemle_1975/?query=fogarassy%20l%C3%A1szl%C3%B3&pg=89&layout=s

Turczel Lajos: Búcsú Fogarassy Lászlótól In: A Hét 1994. (39. évf.) 40. sz. p. 9. Online elérhetősége: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ahet_1994_2/?query=fogarassy%20l%C3%A1szl%C3%B3%201994&pg=424&layout=s

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top