Szabályzatok

Jövőkép

Új épületben megtaláljuk végleges otthonunkat, amely megfelel a XXI. század kihívásainak. Innovatív szolgáltatásainkkal helyi információs központként működünk, mint a tudásalapú társadalom alapintézménye. Szoros integrációt alakítunk ki a város kulturális intézményeivel. Szellemi-kulturális értékközvetítőként hozzájárulunk városunk és környékének fejlődéséhez. Könyvtárunk közösségi tér, hagyományos és virtuális találkozóhely minden korosztály számára.

Küldetésnyilatkozat

Könyvtárunk települési feladatokat ellátó nyilvános közkönyvtár. Küldetésünknek tekintjük a minőségi szolgáltatások nyújtását a használók széles körének, biztosítva az esélyegyenlőséget, a kultúrához történő szabad hozzáférést.
Hiteles, több forráson alapuló, egyetemes és helyismereti információszolgáltatást nyújtunk, a kihívásoknak megfelelő szakmai tudással rendelkező munkatársainkra, és korszerű technikai felszereltségünkre építve. Támogatjuk az oktatás és képzés minden formáját, a szabadidő eltöltését, fejlesztjük az információs műveltséget és a digitális írástudást.

A Széchenyi István Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtárként az országos, a regionális és a helyi együttműködésre alapozva szolgáltatásaival a könyvtárhasználók információs igényeinek minőségi kielégítésére törekszik. Használói számára a kor igényeinek megfelelően biztosítja a tudáshoz, az információhoz, valamint a kultúra értékeihez való hozzáférést.

Célunk, hogy a használók igényeire alapozott minőségi szolgáltatásainkkal a helyi és a kistérség közösségét szolgáljuk. Biztosítjuk a minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében

a használókkal kapcsolatban:

 • folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását és rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket;
 • éves rendszerességgel nyílt napot rendezünk annak érdekében, hogy a könyvtárhasználók és a potenciális használók betekintést nyerjenek a könyvtár életébe;
 • az olvasói véleményeket, panaszokat kivizsgáljuk, visszajelzést küldünk és gondoskodunk a hibák kijavításáról;
 • különös figyelmet fordítunk idős olvasóinkra, és az értelmi fogyatékos gyermekek könyvtári ellátására;
 • hátrányos helyzetű olvasóinkkal kiemelten törődünk (helyi szervezeteikkel kapcsolatban állunk);
 • a kistérség lakóit segítjük a dokumentumokhoz való hozzájutásban(beszerzés, kiszállítás)

szolgáltatásaink vonatkozásában:

 • saját gyűjteményből kölcsönzést végzünk; a számítógépes kölcsönzéssel gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk;
 • online szolgáltatásaink segítségével kölcsönzést, hosszabbítást, beszerzési javaslatot juttathat el könyvtárunkhoz, amelyre a nyitva tartás alatt, de legkésőbb egy napon belül válaszolunk;
 • a gyűjteményünkből hiányzó műveket (könyveket, cikkeket) az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében, maximum egy héten belül, más könyvtárból beszerezzük;
 • a tudományos kézikönyvek, a tájékozódást és a tájékoztatást szolgáló segédkönyvek és számítógépes adatbázisok az olvasóteremben, helyben használatra várják érdeklődőket;
 • a legkülönbözőbb hazai- és külföldi források (CD-ROM multimédiák, Interneten elérhető adatbázisok és elektronikus dokumentumok)felhasználásával közhasznú, aktuális információszolgáltatást nyújtunk;
 • a helyi tartalmú, helyi megjelenésű és helyi szerzőtől származó legkülönfélébb kiadványokat a helyismereti gyűjteményben tesszük elérhetővé;
 • folyóirat-olvasónkban az országos- és helyi napi- és hetilapok, folyóiratok, a frissen megjelenő képeslapok, a megyei információs újságok és hirdetések böngészhetők;
 • rendezvényeink, író-olvasó találkozóink, pályázataink az irodalom- és az olvasás népszerűsítését szolgálják.

a gyűjtemény szempontjából:

 • kiemelten kezeljük az oktatás-tanulás és a kutatás információ szükségletét;
 • a gyarapításnál figyelembe vesszük a könyvtárhasználók igényeit;
 • megjelenésük után a dokumentumok 2 héten belül elérhetővé válnak;
 • az idős és csökkentlátó olvasók részére öregbetűs könyveket, hangoskönyveket vásárolunk;
 • városunkra vonatkozó helyismereti állományt tartunk fenn, melynek információihoz teljességgel hozzájuthatnak a használók;
 • napi sajtófigyeléssel helyismereti cikk-adatbázist építünk;
 • Az állománygyarapítás elveiről a gyűjtőköri szabályzatban adunk áttekintést, amelyet nyilvánosságra hozunk. A gyűjtemény tartalmáról elektronikus katalógusok és az Internetes honlapunkon a – www.vk-sopron.hu – címen elérhető online katalógus ad tájékoztatást.

a munkatársak esetében:

 • szolgáltatásokban megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakat alkalmazunk;
 • a munkatársak szakmai továbbképzéséről a könyvtár éves képzési tervvel gondoskodik;
 • az udvarias viselkedés és a szakszerű tájékoztatás minőségi követelmény;
 • a szolgáltatásban részt vevők – megszólíthatóságuk érdekében – nevüket feltüntető kitűzőt viselnek;
 • az egyes szolgáltatásokért felelős munkatársak neve, telefonszáma és e-mail elérhetősége a honlapon is megjelenik.

 

a hozzáférés érdekében:

 • nyilvánossá tesszük a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét;
 • nyitva tartásunkat felhasználóink igényeihez igazítjuk;
 • szolgáltatásainkról szórólapokon adunk folyamatos tájékoztatást,
 • bővítjük, egységes megjelenéssel tesszük egyértelművé a könyvtáron belüli eligazító táblákat és jelzéseket.

a minőségbiztosítás érdekében:

 • szolgáltatásainkat folyamatosan ellenőrizzük;
 • szolgáltatásaink színvonalának kialakításakor a megbízhatóságra, a kiszámíthatóságra törekszünk, annak érdekében, hogy a használói igények előre meghatározott és feltételezett követelményei folyamatosan kielégíthetők legyenek és mindezekkel bizalmat ébresszünk önmagunk iránt.
 • a hatékony szolgáltatások megfelelő minőségű szinten tartásáért és folyamatos fejlesztéséért a könyvtár minőségmenedzsmentje felelős.
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
(Érvényes: 2012. szeptember 1-től)

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
SZOLGÁLTATÁSOK
A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA
Általános szabályok
Regisztráció
Beiratkozás
A könyvtárhasználat lehet
A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE

Helyben használat
Számítógépek használata
Kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés
Másolatkészítés
Tájékoztatás, irodalomkutatás

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
1. sz. függelék
2. sz. függelék

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.) A Széchenyi István Városi Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja.
2.) E szabályzat a könyvtár valamennyi szolgáltató helyére (központi könyvtár, fiókkönyvtárak, raktár) egységesen érvényes.
3.) A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a könyvtár vezetője azonnal felfüggesztheti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőitől a használati jogot az igazgató írásban megvonhatja.
4.) A nyitva tartás rendjéről a könyvtár igazgatója köteles a használókat tájékoztatni.
5.) A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart, egyéb napokon a fenntartó engedélyével zárva tarthat. A központi könyvtár és a fiókkönyvtárak nyitvatartási ideje az 1. sz. függelékben található.
6.) A könyvtárban a ruhatár, fogas használata díjtalan és kötelező. A ruhatári szekrény 100,- Ft letéti díj ellenében használható, a díj fizetése a ruhatárban történik.
7.) A könyvtár a ruhatári őrjegy és a ruhatári szekrény kulcsának elvesztéséért kártérítést számít fel, melynek összege azonos a pótlás, javítás összegével.
8.) A könyvtár területét elhagyó olvasó a biztonsági berendezés jelzése esetén táskája tartalmát kérésre köteles bemutatni.
9.) A könyvtár egész területén a dohányzás, az alkohol- és a drogfogyasztás tilos, étkezés kizárólag az ital-automata közvetlen közelében lehetséges.
10.) Az olvasói terekben tilos a mobiltelefon használata.
11.) A könyvtárhasználó megjelenésével és viselkedésével köteles betartani a közösségi együttélés normáit (személyes, telefonos, internetes).
12.) Észrevételekkel, panaszokkal, a Könyvtárhasználati Szabályzatot módosító javaslatokkal az intézmény vezetőjéhez lehet fordulni közvetlenül, vagy a kihelyezett „olvasói vélemények” láda útján.
13.) A könyvtár működését érintő jogszabályokat az 1. sz. melléklet sorolja fel.

SZOLGÁLTATÁSOK

1.) A szolgáltatások a központi és a fiókkönyvtárakban – az adottságoktól és a feltételektől függően – eltérőek lehetnek.
2.) A könyvtár állományrészei részben helyben használhatóak, részben kölcsönözhetőek, illetve könyvtárközi kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsáthatóak.
3.) A szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve a könyvtár állományának meghatározott dokumentumairól engedélyezi a másolatkészítést, amelyre a könyvtár épületében másolási lehetőséget biztosít.
4.) Intézményünk állományából hiányzó dokumentumokat a használók igénye szerint a könyvtár, könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és külföldi könyvtárakból vagy más forrásokból eredetiben vagy másolatban megkéri.
5.) A könyvtár tájékoztatást ad a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról.
6.) A könyvtár általános- és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.
7.) Kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, közösségi, közművelődési eseményeket rendez.
8.) Színteret ad közösségek tevékenységéhez és igény szerint szervezi és felügyeli azokat.

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA

Általános szabályok

1. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz vagy beiratkozáshoz kötött.
2. A könyvtárosok kérésére a regisztrációs kártyát vagy az olvasójegyet fel kell mutatni.
3. A beiratkozás és a regisztráció csak személyesen történhet.
4. A regisztráláshoz, beiratkozáshoz és a kezesség vállalásához szükséges személyi adatok:
a.) név, születési név
b.) anyja neve
c.) születési hely és idő
d.) gondviselő neve, személyi igazolványának a száma
e.) állandó lakcím, (magyarországi elérhetőség ill. lakcímkártyán szereplő cím) tartózkodási vagy levelezési cím – kötelezően meg kell adni; email cím – megadható
f.) a személyi igazolvány vagy az útlevél száma, diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány száma
g.) az adatok felvételére szolgáló Nyilvántartó lapot a 2. sz. melléklet tartalmazza.
h.) a könyvtár honlapján www.szivk.hu az olvasójegy segítségével lehetőséget biztosítunk a kölcsönzési idő kétszeri hosszabbítására, dokumentum előjegyzésére és beszerzési javaslat megtételére.
5. A használó, jogosult adatait megtekinteni.
6. A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek nem adja ki.

Regisztráció

a.) A regisztráció, a könyvtár helyben használatára jogosít.
b.) Regisztrált olvasó lehet minden jogilag cselekvőképes magyar és külföldi állampolgár.
c.) A regisztrálás ingyenes.
d.) Regisztráláskor az olvasók,adataik nyilvántartásba vétele után regisztrációs kártyát kapnak.

Beiratkozás

1.) A beiratkozáskor az olvasó adatai alapján kerül kiállításra az olvasójegy. A könyvtár használatához fényképpel ellátott olvasójegy szükséges és az másra nem ruházható át.
2.) A beiratkozásért a könyvtár éves díjat szed. A díjfizetés rendjét a 2. sz. függelék tartalmazza.
3.) Az olvasójegy 12 hónapra érvényes.
4.) A könyvtárba beiratkozhat:
a.) minden jogilag cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár
b.) minden 18 év alatti és más, jogilag nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett
c.) EU tagok állampolgárai, ha személyazonosságukat a honosságuk szerinti államban érvényes személyi azonosító okmánnyal igazolják
d.) nem EU tagok állampolgárai, ha személyazonosságukat útlevelükkel igazolják
e.) magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár, a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel.
5.) A beiratkozott olvasó a személyi lap aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.
6.) A kezesnek az olvasó beiratkozásakor egyszeri kezességi nyilatkozatot kell tennie.
7.) Lejárt olvasójegy hosszabbításakor az érvényességi idő a díj befizetésének napjától/hónapjától számít. A kezessel váltott olvasójegy érvényessége megszűnik a kezesség visszavonásának napján.
8.) Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az érvényességi időn belül elveszett kölcsönzői és regisztrációs olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.
9.) Beiratkozáskor, a kezesség vállalásakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat és a kedvezményekre való jogosultságot, hitelt érdemlően igazolni kell.

A könyvtárhasználat lehet

a.) a dokumentumok kölcsönzése,
b.) technikai eszközök ingyenes vagy térítéses használata, saját fényképezőgép használata, (könyvtárunk dokumentumaiból való másolat készítése esetén), valamint saját laptop használata
c.) a tájékoztatószolgálat igénybe vétele, referensz szolgálat a könyvtár forrásaiból.

Az a.), b.) és c.) pontban felsorolt szolgáltatások igénybe vételéhez és az internethasználathoz be kell iratkozni.

d.) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, informálódás a könyvtári hálózat szolgáltatásairól, telefonos referensz szolgálat, tájékoztatás a könyvtári rendszerről,
e.) a kijelölt dokumentumok, a védett állományrészek önálló helyben használata,
f.) nem kölcsönözhető állománytestek megtekintése, olvasása, meghallgatása (például: kurrens sajtótermékek, AV dokumentumok),
g.) eMagyarország pont használata,
h.) hozott dokumentum másolása, szkennelése, pendrive-ról, internetről történő nyomtatás,

A d.), e.), f.), g.) és h.) pont szolgáltatásaihoz regisztráció szükséges.

i.) A könyvtár által meghatározott közösségi terek és az ott elhelyezett dokumentumok használata, a rendezvények látogatása,
j.) csoportos könyvtárlátogatás vezetővel,

Az i.) és j.) pont szolgáltatásai beiratkozás és regisztrálás nélkül is igénybe vehetők.

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Helyben használat

a.) Csak helyben használatra kijelölt gyűjteményrészek: felnőtt és gyermek olvasóterem, folyóirat olvasó, helytörténeti gyűjtemény, médiatár.

Számítógépek használata

a.) A könyvtári számítógépes katalógus önálló használata ingyenes.
b.) Az internet-szolgáltatás első 30 perce a beiratkozott olvasók számára ingyenes és minden ezt követő 30 perc díjfizetés ellenében vehető igénybe. A díjfizetés rendjét a 2. sz. függelék tartalmazza.
c.) A könyvtár elektronikus rendszereire az olvasó saját technikai eszközt kizárólag az erre kijelölt helyeken, előzetes bejelentés után csatlakoztathat.
d.) Az internetet tilos üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására használni. Bővebben lásd az Internet-használati Szabályzatot.

Kölcsönzés

a.) Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.
b.) A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.
c.) A beiratkozott olvasók a könyvtár dokumentumait térítésmentesen kölcsönözhetik. A DVD és CD kölcsönzési feltételeit és letéti díjait a 2. sz. függelék tartalmazza.
d.) Az olvasótermi könyvek és folyóiratok meghatározott részét zárástól nyitásig kölcsönözzük.
e.) A helytörténeti gyűjtemény dokumentumai csak kivételes esetben kölcsönözhetőek, akkor, ha a dokumentum 1950-nél későbbi kiadású és több példányban áll rendelkezésre.
f.) A kölcsönzési határidő meghosszabbítását – a kézikönyvtári, olvasótermi könyvek, a folyóiratok, valamint az előjegyzett művek kivételével – legföljebb két ízben személyesen, telefonon, online a honlapon keresztül vagy e-mailben lehet kérni.

 • A honlapon online elvégzett hosszabbítások maximum 1 munkanapon belül (kivétel: hétvégén) aktiválásra kerülnek, ezekről külön üzenetet nem küldünk, az aktiválás után olvasóink saját maguk is látják, ha belépnek
 • Az e-mailben a konyvtar@szivk.hu címre küldött hosszabbítási kérelem csak akkor érvényes, ha a könyvtár válasz e-mailben elfogadta azt.

g.) Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár, a tartozás rendezésére – a dokumentumok esetében a lejárattól számított 7. naptári napon, majd a még mindig rendezetlen tartozás esetében további két alkalommal levélben szólítja fel. A kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja. A 60. napon a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A kiszámított késedelmi díjon felül a mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség is a késedelmes olvasót vagy a kezest terheli. A díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza.
h.) Nem kölcsönözhet az, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
i.) Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor kártérítést kell fizetnie. Ennek összege azonos a dokumentum aktuális beszerzési költségeivel. Ha a dokumentum nem szerezhető be, akkor a kártérítés összege a könyvtár vezetése által meghatározott becsült érték.
j.) Az előjegyzett dokumentumot az értesítés után a könyvtár 10 napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül. A könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki. Olvasói kérésre az értesítést e-mailben (ingyenes) vagy postai úton (a díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza) küldjük ki, ennek költsége az olvasót terheli.

Könyvtárközi kölcsönzés

a.) A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentumellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára.
b.) Ha a könyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről lehetőségeihez képest tájékoztatást ad.
c.) A könyvtár az olvasó tájékoztatása mellett és kérésére a lelőhely ismeretében kezdeményezheti a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg.
d.) Az aktuális postaköltséget és egyéb díjakat az olvasónak mindenképpen meg kell térítenie. (Ha nem veszi át a dokumentumot, akkor is.) A díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza.
e.) A kért dokumentumot az értesítés után a könyvtár 10 napig őrzi. Olvasói kérésre az értesítést e-mailben (ingyenes) vagy postai úton (a díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza) küldjük ki, ennek költsége az olvasót terheli.

Másolatkészítés

a.) A könyvtári dokumentumokról díj fizetése ellenében – kizárólag a könyvtár eszközeivel – másolat készíthető.
b.) A másolás díjait a 2. sz. függelék tartalmazza. A másolat csak magáncélra használható.
c.) A másolás módja és mértéke a szerzői jog alapján illetve a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb állományvédelmi ok miatt korlátozható.
d.) A másolatkészítés feltétele könyvtári dokumentum esetén a beiratkozás, hozott saját dokumentum esetén a regisztráció.
e.) A beiratkozott olvasók az adott helyen szolgálatot teljesítő könyvtáros engedélyével saját digitális fényképezőgépükkel is másolhatják (=lefényképezhetik) a könyvtár dokumentumait. A díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza.
f.) A regisztrált látogató a hozott dokumentumot másolhatja, szkennelheti, pendrive-ról, internetről nyomtathat. A díj mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza.

Tájékoztatás, irodalomkutatás

a.) A könyvtár a beiratkozott olvasók részére dokumentumaiból általános és szaktájékoztatást illetve irodalomkutatást végez állományának függvényében.
b.) Szakdolgozatok teljességre törekvő irodalomjegyzékének elkészítését a könyvtár nem vállalja.

Széchenyi István Városi Könyvtár
Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Széchenyi István Városi Könyvtár
Panaszkezelési szabályzata

Panaszbejelentő nyomtatvány

könyv
192.206db
cd
4383db
dvd
5111db
diafilm
3061db
hanglemez
3563db
hangoskönyv
2281db
to top