125 évvel ezelőtt született Zsirai Miklós

125 évvel ezelőtt, 1892. október 10-én született Mihályiban Zsirai Miklós nyelvész, a finnugor nyelvészet kutatója, Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Szülei földművelő parasztok voltak, korán árvaságra jutott és testvéreit is elvesztette. A tehetséges fiú a soproni Evangélikus Líceumba került, ahol a Magyar Társaság aktív tagja volt, itt kapott kedvet a tudományos munkához. Így vallott erről:
„Akkoriban nem is gyanítottam, ma azonban már világosan látom, milyen egyéniségalakító hatása volt a Magyar Társaság szellemi légkörének. Egyikünk többet, másikunk kevesebbet, de mindegyikünk kapott valami értékes ösztönzést, nemes sugallatot, hasznos útravalót. Mindegyikünkben felébredt licista voltunk öntudata, s mindegyikünknek meg kellett szívlelnie a társas együttélés, a közös munka fegyelmező tanulságait.…a Társaság ismertette, szerettette meg velem a könyvet és a tudományos munkát.”
Bölcsészhallgatóként a szintén soproni származású Gombocz Endre professzor tanácsára fordult a finnugor nyelvészet felé, emellett a magyar nyelv és őstörténet kérdései is foglalkoztatták. 1914-ben Finnországba utazhatott, de az I. világháború kitörése miatt haza kellett térnie. Besorozták, az orosz fronton hadifogságba esett. A háború után fejezte be egyetemi tanulmányait, majd az Eötvös Kollégium, 1931-től a budapesti tudományegyetemen a finnugor összehasonlító tudomány egyetemi tanára, 1939-től a finnugor tanszék vezetője lett. Legendásan jó előadó volt, színes, magával ragadó előadásait zsúfolásig megtelt termekben tartotta, hallgatói között szép számmal voltak orvosok és jogászok is. A Magyar Tudományos Akadémia 1933-ban levelező, 1945-ben rendes tagjává választotta. 1935-től Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője lett. 1937-ben jelent meg legjelentősebb műve a Finnugor rokonságunk, amely a korabeli finnugrisztika összefoglalása volt. 1944-1953 között a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökeként munkálkodott. Reguly Antal hagyatékából 1944-1951 között kiadta az Osztják hősénekek két kötetét. 1949-ben Kossuth-díjat kapott. Bár részt vett a kommunista fordulatot követő tudományos közéletben, azt állandó lelki vívódások követték és rendszeresen támadták “polgári” nyelvtudományi munkássága miatt.

Munkájában betegsége is hátráltatta, emiatt a háborút követően már kevés eredményt tudott felmutatni.
Budapesten hunyt el 1955. szeptember 9-én. Huzamosabb időt a II. világháború alatt 1944 telén töltött Mihályiban, ahol szülőházát a Hunyadi utcában emléktábla jelöli. Zsirainak faluja, a „Mihályi Község Díszpolgára” címet adományozta posztumusz, 1998-ban.

Irodalom:
Kiss Jenő: Emlékbeszéd Zsirai Miklós rendes tag felett. In: Magyar nyelv. 101. évf. 3. sz. (2005). p. 257-268. Internetes elérhetősége http://epa.oszk.hu/00000/00032/00026/pdf/kissj.pdf Letöltés: 2017.09.11.
Kiss Jenő: Zsirai Miklós emléke Mihályiban. In: Soproni szemle 40. évf. 3. sz. (1986.) p. 279-283.
Kiss Jenő: Zsirai Miklós-emlékünnepség a rábaközi Mihályiban. Magyar Nyelvőr, 1976, 127–128. p.
Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk.: Péter László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 2330.
Becht Rezső: Líceumi diákélet a század elején (Emlékezés) In: Soproni szemle, 27. évf. 2. sz. (1973.) p. 154-168.
Zsirai Miklós: Üdvözlő vallomás. [A Magyar Társaság 150 éves jubileumára.] Emlékfüzet a Magyar Társaság 150 éves évfordulója alkalmával. Sopron, 1940.
Fokos Dávid: Zsirai Miklós (gyászbeszéd). Magyar Nyelv, 1955. p. 403–404.
Pais Dezső: Zsirai Miklós. (Soproni diákkoráról) Magyar Nyelv,1959. p. 317–318.
Domonkos János: Emlékezés Zsirai Miklós (1892–1955) születése centenáriumára. Kapu 5. évf. 12. sz. (1992.) p. 60–61.
Domonkos János: Emlékezés Zsirai Miklósra (1892–1955). Bécsi Napló 13. évf.. 6. sz. (1992.) p. 10.
Hadrovics László – Kiss Jenő: Zsirai Miklós Magyar Tudomány 103. 1996. p. 1541-1543.
Szebik Imre: Egy kiváló finnugrista emlékezete. Dr. Zsirai Miklós nyelvész (1892–1955). Evangélikus Élet 70. évf. 19. sz. (2005.) máj. 8.. 10.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top