160 évvel ezelőtt született Thirring Gusztáv

Thirring Gusztáv

160 évvel ezelőtt, 1861. december 25-én született Sopronban Thirring Gusztáv statisztikus, demográfus, földrajztudós, természetjáró, az MTA tagja.

Ősei az 1600-as évek legelején vándoroltak be német földről Sopronba, majd a város köztiszteletben álló, tehetős polgárai közé emelkedtek. A helyi líceum tanulójaként megmutatkozott földrajzi, természetrajzi és történelmi érdeklődése, már 17 évesen a Magyar Földrajzi Társaság tagja lett. Iskolájáról így emlékezett:” Jtt lett a német fiúból izzó magyar férfi, itt tanultam hazámat, vallásomat és a nemzeti gondolatot megbecsülni, amely hármas irányelvként vezérelt életemben”. Budapesten a Tudományegyetem földrajz-természetrajz szakos hallgatójaként Sopron megye természeti viszonyai című pályamunkájával első díjat nyert a társaság pályázatán.

Családtörténetében írta magáról 1934-ben, egyes szám 3. személyben, (A soproni Thirring nemzetség háromszáz éves múltja): „…egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1884-ben bölcsészettudori, 1885-ben tanári oklevelet szerzett. 1884-88 az egyetemi anthropológiai tanszéken, mint tanársegéd működött, 1888. márc. l-jén a fővárosi statisztikai hivatal szolgálatába lépett, melynek 1894-ben aligazgatója, 1906-ban igazgatója lett. 1897-ben a budapesti egyetemen a demográfia magántanárává képesíttetett, 1906-ban rendkívüli tanári címet kapott. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező. 1926-ban rendes tagjává választotta meg. Ez évben nyugalomba vonult. 1923-ban kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. Önálló (főleg statisztikai) munkáinak száma meghaladja a 60-at, tanulmányai és cikkei, melyek magyar, német és francia nyelven jelentek meg, több mint 300-ra rúgnak. Statisztikai munkáin kívül a turista irodalom terén is dolgozott, több turista kalauza jelent meg. A nemzetközi Statisztikai Intézetnek 1902 óta tagja és a nagyvárosok statisztikai évkönyvének megalapítója: tiszteletbeli tagja a magvar, a német, a frankfurti, a cseh és a: amerikai statisztikai társaságoknak, az elsőnek 1931-ig elnöke volt. Számos turista alakulatnak díszelnöke vagy tiszteleti tagja. Tevékenyen részt vett a Sopron megmentése körüli akciókban és a soproni népszavazásban. Sopron városa 1932. szeptember 18-án díszpolgárává választotta meg. 1891. október 12-én nőül vette Waisbecker Irént. Házasságukból négy gyermek született…”

A Magyar Földrajzi Társaságnak (MFT) 63 éven át volt tagja, idővel titkára, majd 1914-től alelnöke. Az egyetemen legkiválóbb tanítványai voltak Móra Ferenc, Princz Gyula és Réthly Antal.

A fővárosban Téry Ödönnel, a magyar turistaság legnagyobbjával került kapcsolatba. A két kiváló szervező mellé aztán a hegyek szerelmeseiből egy állandó túrázó társaság szerveződött, bejárták az egész országot. Téry és Thirring pedig 1888-ban a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) időközben megszűnt budapesti osztályát újraélesztették, ennek első titkára Thirring lett. Részt vett a Magyar Turista Egyesület (MTE) megalakításában is, s ennek több ízben titkára, illetve választmányi tagja volt.

Múlhatatlan érdemeket szerzett a Turisták Lapjának létrehozásában, melyet a kezdeti években Téry Ödönnel együtt szerkesztett.

Úttörő kezdeményezésnek bizonyult Thirring egy másik ötlete is, a hazai útikalauzok sorozata. A századforduló évében jelentette meg a sorozat első köteteként az MTE budapesti osztályának kiadásában Budapest és környéke című 389 oldalas útikalauzát. Ezt aztán több másik is követte. Kőszeg, Szentendre és más városok, valamint környékük bemutatását tűzve ki céljául. Szülővárosáról, annak közelében található látnivalók ismertetéséről sem feledkezett meg, amint azt Sopron és a magyar Alpok (Bp.,1911.) valamint Sopron és környékének kis kalauza (Sopron, 1913.) című munkái is bizonyítják.

Az MTA 1902-ben levelező, 1926-ban rendes tagjává választotta. A Nemzetközi Statisztikai Intézet 1903-ban meghívta tagjai sorába, a Magyar Statisztikai Társaság pedig elnökévé (1925-31)választotta.

Több tudományos kiadványsorozatot indított el itthon és külföldön egyaránt. Publikációs tevékenysége idős korában sem lankadt. Saját kiadásában megjelentette Magyar László Afrika-utazónkról szóló alapvető művét. Magyarország népessége II. József korában című dolgozata 1938-ban akadémiai elismerésben részesült.

Helytörténeti szempontból is jelentős műveket írt Sopronról, többek között a Sopron városa a 18. században: Népesedés- és gazdaságtörténeti tanulmány (1939), Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig (1941).

„Amikor Sopron legválságosabb napjait élte, Thirring Gusztáv szíve akkor nyilatkozott meg a legszebben. Mint a Nyugatmagyarországi Liga elnöke óriási munkát végzett Nyugatmagyarország megtartása érdekében és a soproni népszavazás körül. Fáradhatatlan agilitásával a fővárosban az elfásult lelkeket felrázta, úgyhogy azok százával siettek Sopron megmentésére.” – írta róla Heimler Károly. Thirring vezetésével írták össze 1921-ben a Budapesten és vidéken élő, de szavazásra jogosultak névsorát. Éjt nappallá téve dolgozott a város megmentésén, fáradhatatlanul agitált és szenvedélyes irodalmi munkásságot fejtetett ki hazánk integritása érdekében.

Élete legszebb jutalmának tekintette, hogy hazafias tevékenységéért Sopron, 1932-ben a díszpolgárok sorába emelte, hogy írta: „ szülővárosa, félévszázados távozása után még mindig fiának vallja.”

Thirring Gusztáv Budapesten hunyt el 1941. március 31-én, soproni evangélikus temetőben nyugszik.

Irodalom:

Lencsés Ákos: Thirring Gusztáv és az 1906 évi budapesti népszámlálás 150 éve született Thirring Gusztáv In: Területi Statisztika, 2012. (15. (52.). évf.) 1. sz. p. 87.

Polgárdy Géza: Thirring Gusztáv emlékezete – kettős évfordulója kapcsán In: Honismeret, 2011. (39. évf.) 6. sz. p. 15-17.

Horváth Zoltán: Thirring Gusztáv és Sopron. (1861. dec. 25-1941. márc. 31) In: Soproni szemle, 1982. (36. évf.) 2. sz. p. 186-188.

Thirring Gusztáv születésének századik évfordulójára In: Soproni szemle, 1961. (15. évf.) 4. sz. p. 376-378.

Internet:

Thirring Gusztáv: városunk hűséges fia, világviszonylatban is nagyra értékelt sokoldalú tudós http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=21831

könyv
191826db
cd
4690db
dvd
5724db
diafilm
1517db
kotta
180db
hangoskönyv
1232db

vissza a teljes verzióra

to top