30 évvel ezelőtt, 1994. május 3-án hunyt el Frank Melánia hidrobiológus

Frank Melánia (Melanie) hidrobiológus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a magyarországi növény- és talajélettani kutatások nemzetközi hírű tudósa, az öntözés és rizstermesztés-kutatás egyik kiemelkedő hazai úttörője volt.

Sopronban született 1901. augusztus 28-án. Szülei Frank János Lajos és Macher Melanie voltak.

Selmecbányán végezte az elemi és középiskolai osztályokat. Felsőfokú tanulmányokat nem folytatott, de 1941-ben a földművelésügyi miniszter rendeletben felmentette a képesítés alól. Életének alkotó szakaszát, életpályáját egy 1988. június 30-án adott interjújában így mutatta be: „Pályámnak három fő állomása volt: Az első a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, ill. 1934-től a magyar királyi Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó és Erdőmérnöki Kara Erdészeti Osztályának Növénytani Intézete, Sopronban. A második a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Kisújszálláson létesített Növény,- és Talajtani Kísérleti Állomása. A harmadik pedig a szarvasi Öntözés és Talajjavítási, illetve 1955-tól Öntözési és Rizs termesztési Kutatóintézet.”

1921-1925 között a soproni főiskola Erdőmérnöki Kar Kémia Tanszékének gyakornoka volt, ahol tanársegéddé nevezték ki. Két évig könyvtárosként dolgozott. Az 1920-as években Fehér Dániel vezetésével a soproni Növénytani Intézetben létesült Magyarországon az első talajbiológiai laboratórium. Frank Melanie tudományos fejlődése szempontjából meghatározónak bizonyultak az 1930-tól itt töltött évek. A nem művelt erdőtalajok mikrobiológai kutatásával foglalkozott, a talajban lejátszódó életjelenségek két fő mozgatóját, a vizet és a hőmérsékletet vizsgálta. Később Kisújszálláson a különböző növényfajok és fajták vízigényére, vízszükségletére, a trágyázás és vízszükséglet, továbbá a növényi vízhasznosulásra vonatkozó kutatások fő irányát a soproni kutatások alapozták meg.

1938-ban önálló kísérleti kutatási feladatot kapott, amikor Manninger G. Adolf jószágigazgató kérésére és támogatásával Fürgédén egy helyszíni vizsgálatok ellátására alkalmas laboratóriumot szereltek fel. Az általa vezetett laboratórium 1944. őszéig működött. Közben elvállalta a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara és a Soproni Növénytani Kutatóintézet által Kisújszálláson létesített Növény- és Talajtani Kísérleti Állomás szervezését és vezetését. Teljesen új feladat volt számára az Alföldön akkor terjedő rizstermesztés számos fajtakísérleti, élettani és termesztési kérdések tisztázásának a megkezdése. 1941-től megkezdték a kertészeti növények öntözésére vonatkozó kísérleteket is, továbbá az Országos Öntözésügyi Hivatal megbízásából a tiszafüredi öntözőrendszer területén a legfontosabb megfigyeléseket és vizsgálatokat. Ezek eredményeinek teljes körű feldolgozását azonban a háború eseményei miatt már nem sikerült elvégeznie. A kisújszállási 12 esztendő eredménye és az ő személye lehetett az alapja a szarvasi Öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet 1950-51-ben történt létrehozásának. Tudományos eredményeit hivatalosan is elismerték az akkor bevezetett „tudományok kandidátusa” fokozat odaítélésével. Ötven évesen a szarvasi intézet alapítójaként az első igazgatója lett. Tudományszervező és vezetői képessége kibontakozhatott, szakmai és emberi szempontból is alkalmas volt az intézet és a kormányzat közötti együttműködés kialakítására. Jól működő intézményt alakított ki, számos intézménnyel dolgozott együtt, a Magyar Tudományos Akadémia több bizottságával, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékével, a Szegedi Mezőgazdasági Kutató Intézettel stb.
A Magyar Hidrológiai Társaság munkájában, rendezvényein 1955-től aktívan részt vett.

Frank Melanie életműve elválaszthatatlan azoktól a tudományos és gyakorlati eredményektől, amelyek a talaj, növény, klíma, víz, öntözés és mezőgazdasági vízgazdálkodás terén Magyarországon születtek. Szakirodalmi tevékenységét kb. 70 tanulmány, értekezés, ismeretterjesztő cikk, publikáció (részben társszerzőként) jelzi. Emlékére az Aszály és Öntözés Kutatásokért Alapítvány díjat alapított, amelyet évente ítélnek oda a vízgazdálkodás területén végzett tudományos kutatói munkáért.

1994. május 3-án hunyt el Budapesten. A Soproni Evangélikus Temetőben nyugszik, 1994. május 30-án temették el.

Forrás:
Nők a magyar tudományban. Budapest : Napvilág Kiadó, 2010 p. 256-257.

Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1978. május 9-én Miskolcon megtartott, az 1977. évet záró küldöttközgyűlésről Hidrológiai Közlöny 1981 (61. évfolyam) 3. szám

Petrasovics Imre: Dr. Frank Melanie (1901-1994) Nekrológ Hidrológiai Közlöny 1994 (74. évfolyam) 6. szám p. 422-423.

Frank Melánia

 

 

 

 

 

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top