305 évvel ezelőtt született Serpilius János

395 évvel ezelőtt, 1623. január 20-án született Leibiczben (ma: Felvidék, Szlovákia) Serpilius János, jogtudós, Sopron város bírája, országgyűlési követ.

A Serpilius család tagjai a 17. század végén és a 18. század elején fontos szerepet töltöttek be Sopron életében. A család lelkészeket, tudósokat, kiváló jogászokat, írókat adott a közéletnek egészen 1761-ig, amikor a család fiúágon kihalt. Id. Serpilius János, az apa a leibiczi iskola rektora és késmárki lelkész, felesége a késmárki polgármester leánya, Frey Katalin volt. Az ifjú János szülővárosában végezte alapfokú tanulmányait, majd Késmárkon, Rozsnyón, Sárospatakon tanult. Mint akkor általában az evangélikus tanulók jelentős része, Serpilius is a hazai iskolák befejezése után külföldre, Königsbergbe ment egyetemre, ahol jogi tanulmányokat végzett. Három évig tanulta a jogot, itt alapozta meg későbbi nagy jogi tudását. A háromévi elméleti képzés után a németországi Elbingenben lett ügyvéd. Megnősült, fél év házasság után felesége elhunyt, Serpilius visszatért Késmárkra. Öt szepesi város ügyészének választották, ezért Lőcsén élt, ahol a Szepes megyei nemesek sorába is bekerült. Országgyűlési követnek 1859-ben bízták meg, két város is hívta jegyzőnek, Pozsony és Sopron is, és ő városunkat választotta. Sopronba 1660 áprilisában költözött, családostul. Harmadik felesége Balduin Zsófia Dorottya, a kor nagyműveltségű asszonyai közé tartozott, tudott németül, latinul, görögül és héberül, jártas volt a filozófiában, teológiában. Mellette nyolc gyermeket nevelt, akik közül lelkész, sőt püspök is kikerült. Serpilius Sopronban fontos tisztségeket töltött be: városi jegyző, belső tanácsos, végül városbíró lett. Kiemelkedő jogi tudását bizonyítja életpályája, kortársai megbecsülése, irodalmi munkássága. Két műve nyomtatásban is megjelent. Jelszava volt: „In uno excellere oportet, reliqua mediocriter scire”. (Egy dologban ki kell tűnni, a többihez közepesen értsünk.)

Az 1662-es országgyűlésen, Pozsonyban, soproni követként a királyhoz felterjesztett emlékiratban a protestánsok sérelmeit igyekezett orvosolni. Országgyűlési szereplése során legfontosabb volt az 1681. évi soproni országgyűlésen való részvétele. Mint az összes szabad királyi város megbízottját, több bizottságba is beválasztották. A tárgyalásokon május 8. és december 31. között vett részt, erről részletes, latin nyelvű naplót vezetett. Ez fontos kordokumentum, amelyet sajnos nem jelentettek még meg. Az országgyűlés után még öt évig szolgálta Sopron városát, 1686. december 4-én hunyt el.

Irodalom:
Németh Sámuel: Serpilius János Sopron : Röttig-Romwalter Nyomda, 1943 (A Soproni Szemle kiadványai; 160.)
Németh Sámuel: Serpilius János. Sopron városbírája és országgyűlési követe 1681-ben. In: Soproni Szemle. 7. évf. 4. sz. (1943). p. 271-277.
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron: Quint Reklámügynökség, 1999. p. 24-25.

könyv
187460db
cd
4588db
dvd
5537db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1184db
to top