Helytörténeti évfordulók: 175 évvel ezelőtt nyílt meg az első soproni óvoda

175 évvel ezelőtt nyílt meg az
első soproni óvoda

A Halász utcai intézet egy évtizeddel az első magyar óvoda, Brunszvik Teréz alapította Angyalkert után nyílt meg 1838. október 16-án. A magyar óvodatörténetben azért bír nagy jelentőséggel, mert ekkor még kevés ilyen működött az országban. Egy 1838-as keltezésű latin nyelvű beadvány szövegéből kiderül, hogy már 4 esztendővel korábban, 1834-ben is felvetődött Sopronban a kisdedóvó intézet felállításának gondolata. A Hazai és Külföldi Tudósítások 1837. évi 35. száma (április 29-én) közli: “Sopronyban … Többrendű s jótékony s közhasznu intézeteink sorában nem sokára egy uj járuland, t. i. kisdedovó intézet. Némelly előbbkelőink által közrebocsátott első felszólitására köz részvét mutatkozék, s a felállitási s három esztendei fentartásra kivántató költségek fejében nyitott aláirás kis idő alatt 2393 pengő forintra ment.”
Az első soproni kisdedóvó intézet közadakozásból jött létre, fenntartási költségeihez a város nem járult hozzá, csupán a téli tüzelőt biztosította évről évre számára.1840-ben a soproni ev. elemi s vele kapcsolatban levő reáliskola tanítói karán kívül ingyenes tüzelőfáért folyamodott a soproni kisdednevelő intézet (Kleinkinderbewahrungsanstalt) vezető bizottsága. A kérvény szerint az intézmény 1838-ban kezdte meg működését s rövid idő alatt virágzásnak indult; a nevelés munkáját egy tanító és egy ápolónő látta el, fennállását e célra alakult egyesület emberbaráti adakozása teszi lehetővé.
A korabeli jelentés szerint: „Keletkezett ez előtt 4–5. esztendővel magánosok adakozásaiból, kik magokat évenkinti adományokra először 3. évre, ezek eltelte utánn pedig ismét más 3. évre lekötelezték. Van az Intézetnek tulajdon háza, azon kivül 2700 p. ft. tőkéje, az alá irt egy évi öszveg az egyszer mindenkorra adott adományokon kivül tesz 392 p. ftot 13 xt. Van egy tanítója, e’ mellett egy ápoló asszony. A’ tanitványok száma 268. körül áll.” A pozsonyi Hírnök című lap 1838. november 22-i számában olvashatjuk: “Azon több, idős czélszerü javitás és szépités közt, mellyben Sopron város néhány év óta, leginkább Vághy Ferenc polgármester s most biró munkás buzgalma által, mellyel az minden jót s hasznost mindenkor előmozditani törekvék, rövid idő óta kisdedovó intézet is tündöklik. Octóber 16-dikán nagyszámu gyülekezet előtt nyiták meg e hasznos intézetet. Mint igen szép példája a valódi polgári érzelmeknek emlitendő, hogy az intézet megnyittatását követett napon a városi tisztujitás után dr. Töpler Károly inditványára a 10 ujonnan választott tanácstag 200 pgő forintot ajándékozott az intézeti pénztár gyarapítására.”
1839-ben még a Pozsonyban tartózkodó két országgyűlési követet, az első soproni óvoda létrehozásában vezető szerepet vitt Vághy Ferenc volt polgármestert és Martiny Frigyes tanácsnokot is mozgósította a városi tanács, hogy saját kisdedóvó intézetének az irányítását tökéletesebbé tehesse. Az a lelkesedés, amely az első kisdedóvó intézetet létrehozta, csakhamar alaposan lelohadt, a 19. század közepén már komoly gondot okozott ennek a Halász utcában létesült intézménynek társadalmi, közadakozás útján való fenntartása. A város még ekkor sem vállalta magára az intézet anyagi gondjait, így „a helybéli kisdedovoda, hova gyermekek 2–5 évig vallás különbség nélkül fölvétettek”, a teljes pangás képét mutatta. Az 1863. december 6-án megtartott tanácsülés már azzal a kérdéssel foglalkozott: miként lehetne az intézetet egyházi kezelésbe adni, vagyis felosztani a katolikus és evangélikus vallásfelekezet között. Ezzel a soproni óvodatörténet következő fejezete kezdődött el.

Irodalom:
Kelényi Ferenc: Sopron Művelődési, jótékony célú és egyéb intézményei 1846-ban. In: Soproni szemle. (16. évf.) 2. sz. (1962) p. 152.
Kelényi Ferenc: Soproni gyermekkertek a 19. század második felében In: Soproni szemle (17. évf.) 1. sz. (1963) p. 1-18.
Szele Lajos: Egykorú tudósítások az első soproni kisdedóvóról. In: Soproni szemle. (12. évf.) 4. sz. (1958) p. 361-362.
Verbényi (Veszelka) László: Adatok Sopron iskolaügyének multjából In: Soproni szemle (2. évf.) 5-6. sz. (1938) p. 315-316.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top