Müllner Mátyás

Müllner Mátyás az Evangélikus Líceum tanára, igazgatója 1817. február 17-én született németajkú családban, a Sopron megyei Fertőmeggyesen (ma Mörbisch, Ausztria). Szülei földművesek voltak, szülőfalujában járt elemi iskolába, a líceumba 1829–30-as tanévben iratkozott be, 12 éves korában.

A szorgalmas fiú a soproni Evangélikus Líceumban kitűnően teljesített. Három évig osztálytársa volt a kapuvári születésű Lumnitzer Sándor, a későbbi híres pesti orvosprofesszor. Müllner részt vett a Magyar Társaság nevű ifjúsági önképzőkörben, pályamunkákat készített, oklevelet is kapott. 1839-ben a tanév végén kitűnő sikerrel tette le Kis János superintendenes előtt a hitjelölti vizsgát. Nehezen döntött, hogy a papi vagy tanári pályára lépjen-e, de Töpler Károly soproni orvos tanácsára úgy döntött, hogy életét az oktatásügynek szenteli. Berlinbe ment, ahol a Frigyes Vilmos Egyetemre iratkozott be, 1839 őszén teológiát, filozófiát és természettudományi tárgyakat hallgatott. 1841-ben tért haza. 1841-ben Draskóczy Sámuel gömöri alispánnál nevelősködött. A soproni Líceum megüresedett tanári állását az 1843/44. tanév elején foglalta el. Görög-héber szakosként az elsők között volt, aki magyar nyelvű tankönyvet állított össze, a Latin szókötés és verstan c. könyvét, mely 1845-ben jelent meg és abból tanított. 1857-ben jelentette meg magyar és német nyelven az iskola történetéről írt összefoglaló művet a Líceum háromszázados jubileuma alkalmával. 1861-1869 között volt a líceum igazgatója. 1869-ben lemondott, de 1876-ban ismét megválasztották, s nyugdíjazásáig, 1889-ig töltötte be e tisztséget. A híres líceumi nagy könyvtár állományát is gondozta.

Életrajzírói kiemelik harmonikus egyéniségét, szilárd jellemét, hazafias magatartását, szorgalmát, munkabírását. Müllner Mátyás 1902. január 30-án hunyt el Sopronban.

Irodalom:
Zakar János: Müllner Mátyás elfelejtett soproni szakíró In: Soproni szemle 1966. (20. évf.) 1. sz. p. 78-81.
A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnásiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1902/903-iki tanévről. Sopron : Röttig Gusztáv, 1902-1903.
Internet:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 9. kötet hozzáférés:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzinnyeiMagyarIrok_09/?query=m%C3%BCllner%20m%C3%A1ty%C3%A1s&pg=237&layout=s Letöltés: 2018. 02. 07.

Müllner Mátyás

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top