Wallner Ignác

 

Wallner Ignác, pedagógus, természettudós 1847. április 6-án Kőszegen született, apja tanító volt.

14 évesen, a négyosztályos gimnázium elvégzése után gyógyszerészgyakornok lett nagybátyja kőszegi patikájában. Ettől kezdve magánúton tanult tovább, mert családja nem tudta taníttatását anyagilag támogatni. 1867-ben Bécsbe került, természetrajzi és kémiai tanulmányokat folytatott, matematikával és zeneelmélettel is foglalkozott. Gyógyszerész diplomát szerzett, 1870-től jogosulttá vált a doktori cím viselésére. Az innsbrucki egyetem kémiai tanszékén asszisztensi állást ajánlottak fel számára, de nem fogadta el. Sopronba érkezett 1870-ben és a főreáliskola tanára lett, majd a városi közgyűlés 1872-ben a főreáliskola ideiglenes igazgatójává nevezte ki. Tanári képesítését csak 1876-ban szerezte meg, Ő azonban különböző ellentétek miatt lemondott igazgatói címéről, de továbbra is az intézményben maradt. Természetrajzot és a kémiát tanított, kevés eszközök állt rendelkezésére a kísérletekhez, szemléltetéshez. A Soproni Hírlap írta, hogy ekkor a vegytani gyűjtemény egy üres szekrényből és egy dobozba rejtett 3 pillangóból állt. Wallner Ignác gazdag természetrajzi és vegytani szertárt alakított ki, annak érdekében, hogy a diákok elméleti tudását megalapozza a kísérletekkel. Ő állította össze az iskola bogárgyűjteményét, tanulmányozta a Sopron környékének növényvilágát, a város kútvizeit.

Az 1888/89. évi értekezése a soproni kútvizek összetételéről komoly gyakorlati jelentőségű volt. Mérései alátámasztották, a városi vízvezeték hálózatát ki kell építeni, mert a rossz csatornázás miatt elfertőződnek a városi kútvizek. Diákjai magas szintű kémiai tudását a hazai és külföldi műegyetemek ismerték el. Az iskolai laboratóriumból kifejlődött vegyvizsgáló állomás közhasznú intézményként működött, ipari, közegészségügyi, élelmezési ügyekben vegyvizsgálatokat végzett, magánszemélyek és közintézmények számára egyaránt. Működését emléktábla őrzi a Széchenyi István Gimnázium kapualjának falán.

Az oktató-nevelőmunka mellett Wallner Ignác tevékenyen részt vett a városi közéletben. 1893-tól 15 éven át tagja volt a városi törvényhatóságnak, valamint a pénzügyi bizottságban is dolgozott. A soproni Zeneegyesület az ő elnöksége, majd alelnöksége alatt élte fénykorát. Alapító tagja volt a Soproni Irodalmi és Művészeti Körnek, a Soproni Pedagógiai Társaságnak. Választmányi tagja volt a Katolikus Konventnek, a Régészeti Társulatnak, a Kaszinó Egyesületnek. 1897-ben lett a Soproni Állami Főreáliskola igazgatója. 18 évig állt az intézmény élén, ekkor figyelmét elsősorban a főreáliskola ügyeinek intézésére és a tanításra fordította. Lauringer Ernő, a főreáliskola későbbi igazgatója így méltatta sírbeszédében Wallner Ignácot: „Mint tanár kiváló pedagógus és didakta volt, bár nem tartozott az úgynevezett népszerű tanárok közé. Látszólagos szigorúsága tanítványai iránt mindig melegen érző szívet takart. „Non multa, sed multum” volt jelszava. Ne sokfélét tanítsunk, de amit tanítunk, azt alaposan ismertessük meg. Tanítványai évtizedek múltán is hálával és elismeréssel nyilatkoztak Róla s a Tőle tanultakat jól hasznosították az életben is. Mint igazgató széles látókörével, tudományos felkészültségével, nyugodt, higgadt mérlegelésével, mindig csak az igazságot kereső éles ítélőképességével valóban vezetésre hivatott egyéniség volt. Iskolánk jó hírnevét ő alapozta meg, az egymást megértő, felfogását tisztelő jó testületi szellemet ő teremtette meg. … Dr. Wallner Ignácot, mint magánembert puritán egyszerűség, őszinte szókimondás, udvarias előzékenység, tiszteletet parancsoló jó modor és soha nem fitogtatott jószívűség jellemzik.”

Nyugdíjba vonulásakor, 1914-ben megkapta a címzetes tankerületi királyi főigazgatói címet. Emlékére kapta a Villasor az 1930-as években (1948-ig) a Dr. Wallner Ignác út nevet. Wallner-villa  (Villa sor 4.) kerítésének kőoszlopán lévő márvány emléktáblán olvasható: „Dr. WALLNER IGNÁC c. tanker. kir. főigazgató emlékének hálás tanítványai és polgártársai” 1929. július 2-án hunyt el.

Irodalom:

Németh Ildikó: Dr. Wallner Ignác (1847-1929) In: Soproni Szemle. 50. évf. 2-3. sz. (1996) p. 265-267.

A Soproni Állami Széchenyi István Reáliskola 55. sz. értesítője az 1929/30. iskolai évről Szerkesztette: Lauringer Ernő elérhetősége: https://www.soproniszig.hu/files/files/1929-1930.pdf letöltés: 2019.06.25.

Internet:

https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/wallner-ignac-emlektabla-es-relief-a-villa-soron

Wallner Ignác

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top